Ke stažení:              PŘIHLÁŠKY NA WORKSHOP 14.5.2017 posílejte na info@crsa.cz

Propozice JFJ MȌR kveŒten 2017

Vážení trenéři, rozhodčí a závodníci,

dovolte, abychom Vás jménem ČRSA (České rope skippingové asociace) pozvali na první letošní soutěž „JUMP FOR JOY – SKÁKEJ PRO RADOST“ MČR, která se koná v sobotu 13. května 2017 v tělocvičně ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 1800/2, Praha Břevnov od 9 do 14.30 hodin.

Soutěž se koná pod hlavičkou ČRSA, z čehož vyplývají pravidla pro startující týmy.

Předně, každý startující tým musí být registrovaným členem asociace. Registrace probíhá na web adrese www.crsa.cz.

Každý tým musí již v přihlášce registrovat na závod dva rozhodčí, popřípadě třetího jako náhradníka. Rozhodčí musí být uvedeni na přihláškách!

Rozhodčí musí být starší 18 let a být členem oddílu, který bude zastupovat na soutěžích ČRSA.

Na soutěž si rozhodčí přinesou vlastní klikery a trika, která obdrželi na školení. Nově příchozí rozhodčí si mohou tričko a kliker koupit u stolu hlavního rozhodčí za 500,- Kč (triko pouze velikost M).

Vyplněné přihlašovací karty (v příloze) zasílejte prosím přímo na adresu prihlasky@ropeskipping.cz, a to od 30. dubna 2017. Na přihlášce je nutné uvést soutěžní názvy jednotlivých týmů. Prosím, aby názvy byly jasně odlišitelné.

Vyplňte všechny náležitosti přihlášky, pro jeden oddíl je jeden soubor na všechny disciplíny. Částka za startovné se vám automaticky vyplní sama.

 Disciplíny freestylové květen 2017:

(pro registrované u ČRSA registrace A plus C)

  1. Freestyle single rope pairs (volné sestavy single rope dvojic – senioři, junioři)
  2. Freestyle DD pairs (volné sestavy DD čtyřčlenných družstev – senioři)
  3. Freestyle DD single (volné sestavy trojčlenných družstev – junioři)

 Ve věkových kategoriích junioři 6 – 15 a senioři 16+.

Délka volných sestav se řídí pravidly ERSO, tj. 60 – 75 s. Hudební předloha musí být na CD (žádné jiné nosiče není možno při soutěži předložit). Na CD musí být pouze jedna stopa (track) závodní hudební předlohy. CD musí být označeno následujícími informacemi: jméno soutěžního družstva (jak je uvedeno ve startovní listině), název disciplíny vyberete jednu z možností uvedenou v závorce (single rope pairs, DD single, DD pairs), věková kategorie – vyberete jednu z možností uvedenou v závorce (juniors, seniors), jméno trenéra/ky, tel. číslo trenéra/ky (v případě zapomenutého CD budete informováni).

CD musí být vyzkoušeno před zahájením soutěže, ideálně hned po registraci. Doporučujeme trenérům, aby si na soutěž připravili ještě záložní CD v případě nefunkční kopie.

Před soutěží bude vydána startovní listina freestylů. Závodníci musí být na seřadišti připraveni 2 závodní sestavy předem, aby nedocházelo k časovým prodlevám.

Družstva vstupují na závodní plochu na vyzvání moderátora. Poté zaujmou výchozí polohu na závodní ploše, a jakmile budou nehybně stát, bude spuštěna hudební předloha. V případě puštění chybného CD závodníci musí zůstat stát. V případě nedostatečné hlasitosti rovněž. V obou případech bude situace napravena a závodníci mohou okamžitě zahájit nový pokus. V případě defektu na švihadle, závodníci zastaví, ukážou defekt na švihadle hlavnímu rozhodčímu a budou připuštěni k opakování pokusu. Na závěr startovního pole své kategorie.

 Každý tým musí již v přihlášce registrovat na závod dva rozhodčí, popřípadě třetího jako náhradníka. Rozhodčí musí být uvedeni na přihláškách!

 Disciplíny rychlostní květen 2017:

(pro registrované u ČRSA registrace A plus C)

 Rychlostní Single Rope jednotlivci

Ve vymezeném čtverci 5 x 5 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou stojí připravený jeden závodník. Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: „judges ready, skippers ready, set – pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec realizovat přeskoky střídnonož po dobu 30 s. Mezi tím uslyší odpočet času: ten (10 s), twenty (20 s) a disciplína je ukončena povelem “stop”.

Cvičenci musí skákat uvnitř čtverce. Přeskoky provedené mimo vyznačený čtverec se nezapočítávají. Závodníci si musí dát pozor na předčasný start, tedy pohyb švihadla před zazněním zvukového signálu „pípnutí“, za který je penalizace odečtení 5 bodů.

Rychlostní štafeta Single Rope týmy

Ve vymezeném čtverci 5 x 5 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou, jsou v každém rohu čtverce rozestaveni závodníci jednoho družstva. Má se za to, že pravý přední roh z pohledu závodníka je roh A. Dále se závodníci střídají proti směru hodinových ručiček (z pohledu závodníků)B, C, D. Cvičenec stojící v rohu A zahájí disciplínu. Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: “judges ready, skippers ready, set – pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec A realizovat po dobu 30 s přeskoky střídnonož. Mezi tím uslyší odpočet času: ten (10 s), twenty (20 s), switch. Na povel “switch” cvičenec A přestane skákat a zahájí cvičenec B. B skáče opět 30 s střídnonož. Na následující povel switch začne skákat C 30 s dvojšvihy a poté cvičenec D 30 s dvojšvihy. Pro shrnutí tedy: A a B – 30 s střídnonož a C a D – 30 s dvojšvihy. Cvičenci musí skákat uvnitř čtverce. Přeskoky provedené mimo vyznačený čtverec se nezapočítávají.

POZNÁMKA: vzhledem k nově vzniklé soutěži JUMP FOR JOY 1, která je určena začínajícím skokanům, je ZRUŠENA úleva v disciplíně „single rope speed týmy“ pro VĚKOVÁ KATEGORIE 6-8 let. Dříve tato kategorie měla možnost místo dvojšvihů skákat pouze snožmo.

 Rychlostní Double Dutch týmy

Ve vymezeném čtverci 5 x 5 m, který je na závodní ploše vyznačen páskou, jsou na diagonálu rozmístěni dva cvičenci, kteří drží švihadla DD. Švihadla se před spuštěním startovacích povelů nesmí pohybovat (rukojeti v rukách závodníků). Cvičenci by měli znát svá označení A, B, C a D a dle níže uvedeného schématu se střídat. Každý závodník skáče po dobu 45 s.

Disciplína je odstartována prostřednictvím zvukového nosiče (CD). Povely jsou následující: “judges ready, skippers ready, set – pípnutí”. Na pípnutí začne cvičenec A realizovat po dobu 45 s přeskoky střídnonož. Mezi tím uslyší odpočet času: fifteen (15 s), thirty (30 s), switch. Na povel “switch” cvičenec A opustí urychleně švihadla a přeskoky zahájí cvičenec B. B skáče opět 45 s střídnonož. Dále se prostřídá C a D opět po 45 s.

Postup při střídání štafety:

  1. A a B krouží pro C, kdy C se dívá na B.
  2. A a C krouží pro D, kdy D se dívá na A.
  3. D a C krouží pro B, kdy B se dívá na C.
  4. D a B krouží pro A, kdy A se dívá na D.

A a B naskakují z opačné strany, než na kterou vyskočili, tzn. musí v čase, kdy netočí, přeběhnout na druhou stranu švihadla. – to bývá někdy nejasné, možná by bylo dobré to k tomu nějak odborně připsat.

 

POZNÁMKA: v minulosti byla pro VĚKOVÉ KATEGORIE 6-8 let úleva v této disciplíně v podobě skákání snožmo. Od května 2017 se tato úleva ruší. Podmínky jsou tedy stejné pro všechny věkové kategorie.

 

Disciplíny pro začínající skokany květen 2017:

 

Dlouhé lano/long rope 10 m

(pro registrované ČRSA A plus B)

Soutěž velkých týmů, 12 – 20 cvičenců. Cvičenci mají 2 min. na rozcvičení před zahájením disciplíny. Čas na rozcvičení bude změřen. Konec rozcvičení bude na pokyn rozhodčího. Tým je povinen tento čas respektovat. Tým využije čáry, která je pro tento účel na závodní ploše. Před zahájením disciplíny jsou cvičenci, kteří krouží švihadlem připraveni tak, aby byl střed švihadla položen na zemi. Trenér určí počet cvičenců ve švihadle (dle pravidel viz školení). Tento počet nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Časoměřič oznámí: “začínáme teď” a spustí časomíru (3 minuty). Poté tým dle vlastních pokynů zahájí přeskoky. Počítá se počet přeskoků a výměny cvičenců ve švihadlech (bonusové body, viz pravidla). V případě, že tým udělá chybu a skákání je přerušeno, čekají na pokyn od časoměřiče. Pokud neuplynuly 3 minuty, může družstvo zahájit druhý a popřípadě třetí pokus. Pokud v průběhu realizace přeskoků uplynuly 3 min. Je započítáno naměřené skóre.

Vystoupení rope skipping

Chcete-li ukázat před diváky, na čem jste pracovali od minulé soutěže, jen do toho! Rádi přivítáme jakoukoli rope skippingovou aktivitu. Pošlete přihlášku, ať Vás můžeme včas zařadit do programu! Startovné za celou skupinu vystupujících je 250,- Kč.

Přehled startovného:

Startovné v jedné disciplíně                            150,- Kč/osobu

Startovné ve dvou disciplínách                       300,- Kč/osobu

Startovné ve třech a více disciplínách            450,- Kč/osobu

Startovné ve čtyřech disciplínách                   525,- Kč/osobu (u čtvrté disciplíny sleva 50% z ceny jedné disciplíny)

Startovné se vztahuje na každého člena týmu včetně jednoho náhradníka.

Platbu startovného je nutné provést předem na účet 258681544/0300, a to nejpozději do 5 pracovních dní od zaslání přihlášek, tj. do 5.května. Případné doplatky za změny budou účtovány na místě při registraci. Upozorňujeme, že změny mohou být provedeny pouze v závažných situacích (nemoc). Žádáme Vás o pochopení, v čase těsně před soutěží není možné provádět radikální změny přihlášek. Pouze ve výjimečných situacích. Proto přihlašujte uvážlivě. Zaplacené startovné se nevrací.

Bez storno poplatků budou evidovány pouze změny písemně nahlášené do 8. 05. 2016. V den soutěže provádíme změny jen výjimečně a jsou zpoplatněny, přičemž se vychází ze zaslaných přihlášek do tohoto data. Poplatek za změnu činí 50,- Kč a vztahuje se na každý přesun do jiné kategorie, disciplíny; za nově nahlášeného startujícího se účtuje dle stávajícího ceníku podle počtu disciplín.

Na přihlášce je nutné uvést veškeré fakturační údaje a IČO pro vystavení faktury.

 

Věkové kategorie:

 

Všechny věkové kategorie budou při soutěži realizovat tyto přeskoky:

Single rope speed relay (2x střídnonož a 2x dvojšvihy), DD speed relay (střídnonož)

 

6 až 8 let Pozor! Jsou zrušeny „úlevové“ kategorie.

9 až 11 let

12 až 14 let

15 až 17 let

18 až 34 let

35 +

Mix věků

POZNÁMKA: ROZHODUJÍCÍ PRO ZAŘAZENÍ DO VĚKOVÉ KATEGORIE JE KALENDÁŘNÍ ROK!

Přihlášený závodník smí startovat v každé disciplíně pouze jednou!!!

Předběžný harmonogram:

 Zahájení

Rozcvičení

Rychlostní štafeta jednotlivci Single rope

Dlouhé lano

Rozcvičení (štafety)

Vyhlášení výsledků (první části jednotlivci a long rope)

Rychlostní štafeta týmů Single rope

Rozcvičení (freestylů)

Vyhlášení výsledků (štafety)

Freestylové disciplíny

Freestyle Single Rope pairs

Freestyle DD single

Freestyle DD pairs

Vyhlášení (freestylů)

Ukončení soutěže

Přesný časový harmonogram obdržíte v týdnu před zahájením soutěže.

Chceme povzbudit všechny, kteří s rope skippingem začínáte, přijďte na „kukandu“ pozvěte přátele, rodinu, známé. Nevadí, že začínáte! Pro nás jste cenní a důležití! Tak do toho! Těšíme se speciálně na Vás! Divácké vstupné je 65,- Kč.

Registrace

Registrace soutěžních týmů probíhá od 08:15 u registračního pultu. Týmy registruje trenér případně nahlášený zástupce trenéra. Trenér uvádí všechny změny v sestavách (oproti přihláškám

Má-li tým s sebou fotografa, nahlásí jeho jméno. Pouze tato osoba se smí pohybovat ve vyznačeném prostoru na ploše.

Pokud má trenér družstva, která se účastní disciplíny freestyle, musí obratem po registraci vyzkoušet CD u aparatury. Prosím v tomto případě přijďte s časovou rezervou.

U registrace obdrží trenér číslo šatny pro daný tým.

Nástup a pohyb po startovní ploše

Na pokyn organizátora akce se všechny soutěžní týmy shromáždí na startovní ploše. Soutěžící se během soutěže pohybují pouze ve vyznačeném prostoru, kde se i rozcvičují. Na startovní plochu mají přístup pouze soutěžící vyzvaného týmu a akreditovaní trenéři (1 trenér na 1 tým).  V prostoru před organizačním týmem se nikdo nesmí zdržovat. Taktéž před rozhodčími. Při zjištění porušení tohoto pravidla ze stran soutěžících, bude soutěžní tým sankciován ztrátou bodů (10b.)

Diváci se zdržují v prostoru pro diváky.  Je nepřípustné pobíhání po ploše.

Rozhodčí (opatřen tričkem„rozhodčí“)

Rozhodčí jsou součástí organizačního týmu a pohybují se volně po ploše.

Výsledky: Rozhodčí hlásí body hlavnímu rozhodčímu, který je předá sčitateli. Poté jsou výsledky zveřejněny na nástěnce a po skončení soutěže si na vyžádání hlavní trenér odnese kopii výsledků. Do dvou dnů budou výsledky zaslány v elektronické podobě.

Proti verdiktu rozhodčích lze vznést námitku u hlavního rozhodčí po skončení soutěže v rámci jedné kategorie dané disciplíny. Námitku vznáší pouze akreditovaný trenér u organizátora soutěže. Námitka je postoupena k řešení. Konečný verdikt je neměnný.

V průběhu soutěže ostatní, kteří nesoutěží, zachovávají klid. Nadměrný hluk může zkreslit výsledky rozhodčích.

Po celou dobu soutěže dbají všichni soutěžící pokynů hlavního organizátora soutěže. Členové organizačního týmu jsou viditelně označeni.

ZÁKLADNÍ DISCIPLÍNY

Soutěží se v jednotlivých disciplínách tak, jak byly pro daný ročník vyhlášeny.

POZOR! Zařazení soutěžících dle věku: trenér může zařadit do dané věkové kategorie maximálně jednoho skokana, který se od dané kategorie odlišuje +-1 rok. Tzn., že například do kategorie 9 až 11 let může být zařazen max. jeden skokan ve věku 8 nebo 12 let (počítá se kalendářní rok).

Bude-li skokan mladší či starší o 1 rok a více nebo bude více jak jeden skokan, je nutné postavit družstvo v kategorii MIX VĚKŮ.

Vstupné pro diváky činí 65 Kč na osobu.

Na akci je možné koupit švihadla, klikery a další předměty.

Po čas celé akce můžete navštívit stánek s občerstvením (nealko, káva, čaj, obložené housky, párek v rohlíku, sušenky, polévka aj.)

V případě jakýchkoli dotazů se na mne obraťte.

Těším se na Vás!

Za ČRSA a Rope Skipping Centrum ČR

Tým www.ropeskipping.cz a ČRSA

Jana Beránková – ředitelka soutěže, koordinátorka akce

Mgr. Jana Černá – garant soutěže a ambasador ERSO, zajištění soutěže, harmonogram, moderátorka

MUDr. Jarmila Pšurná – hlavní rozhodčí, přihlášky soutěžících a rozhodčích, lékařka