Členství vzniká registrací na www.crsa.cz/registrace, vyplněním tohoto formuláře a odesláním na registrace@crsa.cz. Beru na vědomí, že přihlášením zapsáním do Centrální evidence ČRSA se stávám jejím členem.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. ,v platném znění: Souhlasím s tím, aby ČRSA zpracovávala a evidovala mé osobní údaje (rodné číslo, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu a ČRSA. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do Centrální evidence ČRSA a současně České unii sportu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k vedení evidence členské základny v ČR dle směrnic ČUS a MŠMT a k identifikaci sportovce při soutěžích.

ČRSA se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které mne zachycují v souvislosti s činností klubu nebo ČRSA. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu registrace v roce 2020.

Beru na vědomí, že je mojí povinností se seznámit se svým zdravotním stavem a všemi pravidly tréninků a akcí ČRSA, a to zejména s tím, že trénink, nebo soutěž může být fyzicky náročná.

Pokud se zařadím do skupiny účastnící se nominačních soutěží, přinesu doklad od sportovního lékaře o mojí způsobilosti. V případě užívání léků, nastuduji Antidopingová pravidla.